ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019-20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

previous arrow
next arrow
Slider
Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024

trispodologoTo TRISPONTO BILLIARD CLUB είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μαγαζί με μπιλιάρδα. Είναι πάνω από όλα ένας ζεστός, φιλόξενος χώρος εστίασης ο οποίος δημιουργήθηκε με αγάπη και μεράκι για το αγωνιστικό γαλλικό  μπιλιάρδο! Έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τα “θέλω” ενός παίκτη, αρχίσαμε να χτίζουμε το όραμά μας ξεκινώντας από ένα όμορφο σήμα, το οποίο αγαπήθηκε αμέσως από όλους τους Έλληνες αλλά και ξένους παίκτες. Επιλέξαμε μια τοποθεσία όπου θα υπήρχε άμεση και γρήγορη πρόσβαση (τι πιο άμεσο από την οδό Πειραιώς για την Αττική), ένα μέρος όπου δεν θα είχαμε πρόβλημα πάρκινγκ, άλλα θα υπήρχε και η δυνατότητα άλλων συγκοινωνιακών μέσων (Μετρό Μοσχάτου στα 80 μέτρα και στάση λεωφορείου 049 στα 10 μέτρα από την είσοδό μας).

 • Εστιά­σα­με και ρί­ξα­με το βά­ρος μας στο σύ­στη­μα ε­ξα­ε­ρι­σμού και κλι­μα­τι­σμού, δη­μιουρ­γώ­ντας τις πλέ­ον ι­δα­νι­κές συν­θή­κες πα­ρα­μο­νής, δια­σκέ­δα­σης, ά­θλη­σης άλ­λα και χα­λά­ρω­σης ό­λων των πα­ρευ­ρι­σκό­με­νων.
 • Τα συ­στή­μα­τα πυ­ρα­νί­χνευ­σης και α­σφά­λειας που δια­θέ­του­με, εί­ναι τα πλέ­ον σύγ­χρο­να στο ε­πί­πε­δό τους, ε­νώ τον χώ­ρο συ­μπλη­ρώ­νουν α­νι­σό­πε­δα, με τε­χνο­τρο­πίες γυ­ψο­σα­νί­δων, κρυ­φοί φω­τι­σμοί neon και led φώ­τα, υ­πε­ρυ­ψω­μέ­νη κα­φε­τέ­ρια στην εί­σο­δο και α­νά­λο­γο μι­κρό κα­φέ με ε­νερ­γεια­κό τζά­κι στην ε­σω­τε­ρι­κή πλευ­ρά του χώ­ρου, για ε­κεί­νους που ε­πι­θυ­μούν την προ­σω­πι­κή τους ξε­χω­ρι­στή γω­νιά με συ­ντρο­φιά την α­γα­πη­μέ­νη τους ε­να­σχό­λη­ση.
 • Επει­δή, ό­μως, τί­πο­τα δεν πο­ρεύε­ται χω­ρίς την κα­τάλ­λη­λη μου­σι­κή ε­πέν­δυ­ση, την πα­ρά­στα­ση κλέ­βει η γω­νιά του dj, με ει­δι­κό βά­ρος στην ποιό­τη­τα ή­χου και μου­σι­κά θέ­μα­τα α­πό 60s, 70s, 80s, 90s έως και σή­με­ρα, με την α­ξε­πέ­ρα­στη χροιά του ή­χου του βι­νυ­λίου και ό­χι μό­νο!
  trisp1Στο α­γω­νι­στι­κό μέ­ρος το χώ­ρο κο­σμούν 4 ε­πι­βλη­τι­κά ε­παγ­γελ­μα­τι­κά μπι­λιάρ­δα SIVISSIDIS Τα τρα­πέ­ζια αυ­τά εί­ναι τα πρώ­τα που το­πο­θε­τή­θη­καν σε κλα­μπ α­νά τον κό­σμο. 
  • Οι τσό­χες και τα σπο­ντό­πα­να, τα ο­ποία το­πο­θε­τή­θη­καν εξ αρ­χής (σύμ­φω­να και με τις ο­δη­γίες της UMB) ει­ναι SIMONIS 300 BLUE και κα­τά πά­για τα­κτι­κή μας αλ­λά­ζουν στα­θε­ρά και μό­νι­μα κά­θε  6 μή­νες, ε­νώ τα σπο­ντό­πα­να α­ντι­κα­θί­στα­νται κά­θε φο­ρά με­τά την πά­ρο­δο 3 μη­νών.
  • Τα φώ­τα εί­ναι ει­δι­κών προ­δια­γρα­φών LONGONI για να μη κου­ρά­ζουν (τυ­φλώ­νουν) τους α­θλη­τές αλ­λά και για να μην α­φή­νουν σκο­τει­νά ση­μεία και σκιές.
  • Τον χώ­ρο ζε­σταί­νει, ε­πί­σης, αι­σθη­σια­κά και ου­σια­στι­κά μο­κέ­τα α­πό τοί­χο σε τοί­χο ε­νώ πρό­σφα­τα έ­γι­ναν ε­πι­πλέ­ον πρό­σθε­τες πε­ρι­με­τρι­κές (κόκ­κι­νου χρώ­μα­τος) προ­σθή­κες γύ­ρω α­πό κά­θε μπι­λιάρ­δο, ο­ριο­θε­τώ­ντας τον κά­θε α­γω­νι­στι­κό χώ­ρο και προσ­δί­δο­ντας συ­νο­λι­κά μια ξε­χω­ρι­στή ο­μορ­φιά και ο­ντό­τη­τα στους α­θλη­τές.

  Στην εί­σο­δό μας υ­πάρ­χει έ­να μι­κρό κα­θι­στι­κό, στο ο­ποίο μπο­ρούν οι πα­ρευ­ρι­σκό­με­νοι να κα­πνί­ζουν σε πε­ρίο­δο α­γώ­νων - τουρ­νουά και να πα­ρα­κο­λου­θούν α­πό ε­ξω­τε­ρι­κό μό­νι­τορ την ε­ξέ­λι­ξή τους α­πευ­θείας.


  Πώς θα μπο­ρού­σα­με, ό­μως, να μην ρί­ξου­με το βά­ρος της προ­σο­χής μας στο μέλ­λον!!!
  Και το μέλ­λον ει­ναι τα παι­διά!!!

 • trisp3Έτσι, α­πό την πρώ­τη στιγ­μή τέ­θη­κε σε λει­τουρ­γιά ει­δι­κό παι­δι­κό τμή­μα, το ο­ποίο φι­λο­ξε­νεί παι­διά α­πό 5 έως και 15 ε­τών, τα ο­ποία κά­νουν μα­θή­μα­τα σε στά­ση σώ­μα­τος, στε­κα­ρί­σμα­τα, βα­σι­κές αρ­χές μπι­λιάρ­δου, τα­χύ­τη­τες, τα­κτι­κές και πολ­λά άλ­λα, α­νά­λο­γα με την α­ντα­πό­κρι­ση και πρόο­δό τους.
  Τα μα­θή­μα­τα ε­πι­βλέ­πο­νται, συ­ντο­νί­ζο­νται και ε­κτε­λού­νται α­πό δά­σκα­λο κά­θε Σάβ­βα­το με­τα­ξύ 15:00 και 17:00, ε­νώ το πλέ­ον α­ξιο­ση­μείω­το σε αυ­τό ει­ναι ό­τι δεν υ­πάρ­χει κα­μία α­πο­λύ­τως οι­κο­νο­μι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση στους μα­θη­τές για τα μα­θή­μα­τα κα­θώς και για την δίω­ρη 2 α­πα­σχό­λη­ση του μπι­λιάρ­δου!
  Τέ­λος, στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας για δη­μιουρ­γία νέων ευ­χά­ρι­στων δε­δο­μέ­νων στο χώ­ρο του ελ­λη­νι­κού μπι­λιάρ­δου και θέ­λο­ντας να προ­τρέ­ψου­με τον κό­σμο μας να παί­ξει πε­ρισ­σό­τε­ρο α­γω­νι­στι­κό μπι­λιάρ­δο και να τον α­ντα­μεί­ψου­με κα­τ’ ου­σία που μας στη­ρί­ζει έ­μπρα­κτα α­πό την πρώ­τη στιγ­μή λει­τουρ­γίας μας, δη­μιουρ­γή­σα­με κλα­μπ με­λών TRISPONTO!!!
  Αυ­τό δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα ι­διαί­τε­ρων προ­νο­μίων στα εν ε­νερ­γεία μέ­λη μας, τα ο­ποία πα­ρα­θέ­το­νται σε ι­διαί­τε­ρη ξε­χω­ρι­στή πα­ρά­γρα­φο.
  Κλεί­νο­ντας, θα ή­θε­λα α­πό καρ­διάς να ευ­χα­ρι­στή­σω ό­λους ε­σάς που μας α­γκα­λιά­σα­τε και μας στη­ρί­ξα­τε έως τώ­ρα, ώ­στε να μπο­ρού­με να συ­μπο­ρευό­μα­στε σε αυ­τή μας την προ­σπά­θεια, βο­η­θώ­ντας το α­γα­πη­μέ­νο μας ά­θλη­μα να βρί­σκε­ται ψη­λά, ε­κεί που του αρ­μό­ζει και πρέ­πει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contentmap_plugin