ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019-20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MASTER

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

previous arrow
next arrow
Slider
Τετάρτη, Μάρτιος 22, 2023

masse-logo 

Το Masse Billiards Club δη­μιουρ­γή­θη­κε στον χώ­ρο όπου επί 35 χρό­νια υπήρ­χε η Ακα­δη­μία Μπι­λιάρ­δου της οι­κο­γέ­νειας Πριό­βο­λου. Ήταν ένας χώ­ρος όπου κυ­ριαρ­χού­σαν πα­ρα­δο­σια­κά τα παι­χνί­δια του «σε­ρί». Ο χώ­ρος ανα­και­νί­στη­κε με πο­λύ με­ρά­κι και αγά­πη για το Γαλ­λι­κό Μπι­λιάρ­δο!
Η νέα διεύ­θυν­ση έκα­νε άνοιγ­μα και στο Τρί­σπο­ντο Μπι­λιάρ­δο. Η λει­τουρ­γία του Masse Club ξε­κί­νη­σε τον Νο­έμ­βρη του 2009. Στο Club υπάρ­χουν τρία (3) τρα­πέ­ζια Verhoeven 3, 10 Paramount, με τσό­χες Simonis 300 Rapide και ένα Αμε­ρι­κά­νι­κο Brunswick.

masse1Στην διάρ­κεια των 5 χρό­νων λει­τουρ­γί­ας του Masse Club,έχουν διορ­γα­νω­θεί με επι­τυ­χία αρ­κε­τά τουρ­νουά και με με­γά­λη συμ­με­το­χή στα παι­χνί­δια του σε­ρί (47/1, 47/2, 71/2 και Ελεύ­θε­ρου). Διοργανώθηκε επίσης τρί­α­θλο (αγω­νί­σμα­τα 47/2, 47/1, Σπό­ντα) όπου διε­ξή­χθη για πρώ­τη φο­ρά στην Ελ­λά­δα με το σύ­στη­μα μέ­τρη­σης Portuguese της CEB.

Στο Masse Billiards Club στεγάζεται η Ελληνική Ενωση Μπιλιάρδου αφού ένας χώρος που έχει δικαίωμα να επινοικιάσει σε σύλλογο και μόνο, παραχωρήθηκε απο τον επιχειρηματία κ. Θ. Μιχάλη χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

 

contentmap_plugin